:בעזהשי"ת

Motty Ilowitz

:טייערע באזוכער

מיט ווארימע באגריסונגען צו אייער באזוך. עס איז מיר א כבוד און א פארגעניגן צו ברענגן פאר אייך די דאזיגע וועבזייטל

א פלאטפארמע פון זעהן, הערן, און ליינען 
לידער, פאעטישע שרייבערייען, און סתם מחשבות’לעך

טוט אייך נישט צוריקהאלטן פון קאמענטארן ברבים
אדער פון שיקן אייערע קאמענטארן פריוואט

יהי רצון אז דאס זאל ברענגן א כבוד שמים
עס זאל זיין לנחת רוח פארן כלל


מיט דאנק און שעצע
מאטי

Contact me

For bookings or other inquiries, please call (718) 781-2685 or complete this form.

Hear from me

Enter your email to sign up for my upcoming newsletter, and get access to exclusive content:

Copyright 2020, Motty Ilowitz Designed by New Vision Media